_

O Projekcie

_

Kompleksowe wsparcie rozwoju dzieci i rodziców w prawidłowej opiece, wychowaniu i nauce – to główna idea nowego projektu, który realizuje od września 2020 r. Caritas Diecezji Siedleckiej w dwóch prowadzonych przez organizację siedleckich świetlicach: Socjoterapeutycznej przy ul. Bpa I. Świrskiego 57 i Profilaktyczno-Wychowawczej przy ul. Floriańskiej 3. Projekt rozpoczął się 1 września 2020 r. i potrwa do 15 grudnia 2022 r.

Celem realizacji zadania publicznego jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Zadanie publiczne polega na realizacji programów socjoterapeutycznych dla dzieci jak i rodziców. Wsparciem w ramach zadania objętych jest 40. dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz 20. rodziców. Program jest dostosowany do wieku i możliwości intelektualnych zarówno wychowanków jak i ich rodziców.

Podejmowane działania są formą przekazu profilaktyczno – wychowawczego, zapobiegającego marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz nauki radzenia sobie z emocjami i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Działania prowadzone są w formie zajęć grupowych i indywidualnych według poniższych zakresów wsparcia:

  • ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ/EDUKATOREM
  • PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY – ZAJĘCIA Z SOCJOTERAPEUTĄ
  • PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY – WSPARCIE DLA RODZICA

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zajęcia z Wychowawcą/Edukatorem
Zajęcia z Socjoterapeutą

Dzieci korzystają z projektu biorąc udział w zajęciach z wychowawcą/edukatorem oraz zajęciach socjoterapeutycznych. Mają wsparcie w odrabianiu lekcji, utrwalaniu wiadomości zdobytych w szkole i wyrównywaniu braków edukacyjnych. Ważnym punktem w pracy z socjoterapeutą jest nauka radzenia sobie z emocjami. Dzieci dowiadują się też jak bezpiecznie spędzać czas i rozwijają kompetencje społeczne – dzięki temu lepiej radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami i innymi osobami.

Wsparcie dla rodzica

Dla rodziców są przygotowane indywidualne konsultacje i warsztaty grupowe z socjoterapeutą. Zajęcia te rozwijają prawidłowe relacje między dorosłym a dzieckiem. Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych, wzmacniają umiejętności rozpoznawania uczuć oraz uczą się wspomagać swoje dziecko w sytuacjach emocjonalnie trudnych.


Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rodzin, wynikające z przeżywanych trudności wychowawczych. Po umiejętnym wsparciu, poprzez pracę i zaangażowanie specjalistów, nastawiamy się na trwałe rezultaty. Chcemy dać naszym uczestnikom narzędzia, by potrafili rozpoznać swoje emocje, mocne i słabe strony, a co najważniejsze – wzmocnić więzi w ich rodzinach.